Ierakstīts Studijas Latvijā

LU SZF Informācijas pārvaldības studijas

© Elīna Sniedze, 2013

Neilgi pēc pievienošanās LBB JSS es aprakstīju savas emocijas un domas par studijām Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF), bet nu jau trīs gadi ir pagājuši un, tā teikt, “diploms kabatā”, lai arī ir liela izmēra un kabatā neielikt. 🙂 Tā kā pašlaik daudzi 12. klases skolēni plāno, kur gan lai stājas un ko lai studē, tad nolēmu nedaudz plašāk iztirzāt Informācijas pārvaldības (turpmāk tekstā IP) studijas. Es pieteicos studēt IP, neko neizpētot, vienkārši ar vēlmi apgūt bibliotekāro profesiju, jāpiebilst, ka IP studiju programma ir akadēmiska, tādēļ pēc studiju beigšanas tiek iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā. Studiju laikā esmu sapratusi, ka IP studijas nav koncentrētas tikai uz bibliotēku un stereotipiem bagātu bibliotekāri, bet ietver arī dažādus kursus par citām zinātņu nozarēm – komunikācijas zinātni, socioloģiju, informācijas tehnoloģijām u.c. Vēlos uzsvērt, ka esmu apmierināta ar savu izvēli, turklāt, apgūstot šo nozari, ir plašas darba iespējas ne tikai bibliotēkās, bet arī informācijas centros, valsts iestādēs un dažādos uzņēmumos, kuros nepieciešama informācijas pārvaldība vai, piemēram, datu bāžu izveide.

Pirms ķeros pie nopietnās daļas – IP studentiem ir lieliska iespēja doties ERASMUS studijās uz kādu no sadarbības augstskolām Lielbritānijā, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Īslandē vai Igaunijā (arī mūsu biedri ir izbaudījuši šo lielisko pieredzi), kā arī plašas iespējas nodarboties ar pētniecību un piedalīties BOBCATSSS simpozijā. LU Studentu padome, kā arī SZF Studējošo pašpārvalde atbalsta savus kolēģus – studentus un viņu pētnieciskās intereses –, tāpēc tā ir lieliska iespēja pieteikties projektu konkursiem un piepildīt savas idejas.

Bet tagad vispārīgi pastāstīšu par dažiem no apgūstamajiem studiju kursiem, tā arī būs iespēja katram pašam saprast, vai kopumā IP ir tas, ko tu vēlies apgūt. Studiju kursu izkārtojums pa semestriem ir dažāds, tāpēc es nevarēšu gluži pateikt, kuri priekšmeti būs pirmajā, otrajā vai trešajā studiju gadā.

A daļa (obligātā) – tie ir obligātie studiju kursi, no kuriem nav iespējas atteikties un uz kuriem tu tiec reģistrēts automātiski. Jā, starp šiem studiju kursiem kādreiz mēdz gadīties arī tādi, kuri nav sevišķi iemīļoti, bet ir jāzina.

 • Ievads informācijas zinātnē – studiju kursa ietvaros studenti gūst izpratni par informācijas zinātni un tai skaitā arī bibliotēkzinātni, to vēsturisko attīstību, mūsdienu tendencēm un nākotnes prognozēm, kā arī tiek analizēta informācijas zinātnes sociālā nozīme.

 • Informācijas pakalpojumi – lekcijās studenti iegūst izpratni par informācijas darba pārvaldības vispārīgajiem jautājumiem, informācijas pakalpojumu veidiem, informācijas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu, informācijas pakalpojumu stratēģisko plānošanu, kā arī vērtē informācijas pakalpojumus bibliotēkās.

 • Informācijpratība (spēja atrast, atlasīt, novērtēt, pārvaldīt un izmantot informāciju) – šī studiju kursa ietvaros studenti gūst zināšanas par informācijpratības jēdziena attīstību, konceptuālajiem dokumentiem tās veicināšanā, dažādiem modeļiem un standartiem informācijpratīgas personas veidošanai, informācijpratības apguvi, lietotāju uztveres veidiem, dažādām informācijas lietotāju grupām nepieciešamajām informācijas prasmēm un vērtē gan Latvijas, gan ārvalstu pieredzi.

 • Informācijas sistēmas – studiju kursa ietvaros tiek apgūtas zināšanas par informācijas sistēmu funkcijām un izpratni par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu informācijas pārvaldībā arhīvos, muzejos un bibliotēkās.

 • Vēl apgūstami tādi kursi kā Vide un ilgtspējīga attīstība; Ievads studijās un pētniecībā; Vadīšanas teorija; Informācijas organizēšana; Kultūras vēsture un teorija, kā arī vieno no svešvalodām – vācu vai angļu valoda – atkarībā no tā, ko mācījies vidusskolā, un citi studiju kursi.

B daļa (specializācijas izvēle) – tie ir studiju kursi, kurus tev ir iespēja izvēlēties, lai izpētītu nozari no cita skatu punkta, jo iespējams tev varētu gribēties vairāk mācīties par informācijas meklēšanu, avotiem vai varbūt par bibliogrāfiju un vēsturi. Šajā daļā ir iespēja nedaudz ielūkoties arī komunikācijas zinātnē, socioloģijā un politoloģijā.

 • Krājumu pārvaldība – studiju kursa ietvaros tiek apgūtas zināšanas par bibliotēkas un informācijas centru krājumu pārvaldību, to plānošanu un veidošanu, novērtēšanu, komplektēšanu, apstrādi, izvietošanu, saglabāšanu un aizsardzību.

 • Informācijas dienesti un centri – studiju kursa ietvaros tiek lasītas lekcijas par informācijas centru un dienestu tipiem, informacionālā darba formām, darba organizāciju un darbinieku profesionālajām zināšanām un iemaņām, kas ir nepieciešamas. Šajā kursā tiek veidotas mācību ekskursijas uz informācijas centriem.

 • Nozaru informācijas avoti: sociālās un humanitārās zinātnes – studiju kursa ietvaros tiek stāstīts par sociālo un humanitāro zinātņu teorētisko un praktisko saturu, informācijas avotu īpašībām un piedāvājumu, to izmantošanas un kvalitātes vērtēšanas iemaņām. Līdzīgs studiju kurss tiek pasniegts arī par nozares informācijas avotiem dabaszinātnēs un lietišķajās zinātnēs.

 • Publiskā uzstāšanās – studiju kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par publiskās uzstāšanās dažādiem aspektiem, piemēram, materiāla atlasi, sakārtošanu un argumentu formulēšanu, publiskās uzstāšanās specifiku un problēmsituācijām auditorijās. Lielākā studiju kursa daļa tiek veltīta praktisko iemaņu izkopšanai, konkrētu prezentāciju analīzei un izvērtēšanai.

 • Arhīvniecība – šī studiju kursa ietvaros studentiem tiek veidotas zināšanas par arhīvniecības pamatjēdzieniem un arhīvu darba funkcijām, kā arī par arhīvu vēstures galvenajiem posmiem un mūsdienu arhīvzinātnes aktuālākajām problēmām.

 • Datu bāžu veidošanas pamati – studiju kursa ietvaros tiek apgūtas zināšanas par informācijas pārvaldības vispārīgajiem principiem, datorsistēmu struktūru un procesiem, par operētājsistēmām, to funkcionalitāti, kā arī izmantošanu praksē, kā arī par citām tēmām.

 • Vēl ir iespēja izvēlēties šādus studiju kursus: Ievads socioloģijā; Grāmatniecības un bibliotēku vēsture, Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā; Elektroniskā izdevējdarbība; WWW lapu veidošanas pamati; Ievads komunikāciju zinātnē; Dokumentu pārvaldības pamati un citi.

Kā B daļas studiju kurss tiek piedāvāta arī akadēmiskā prakse, kas ilgst vienu mēnesi un nodrošina iespēju gūt ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī apgūt praktiskās iemaņas. Savu prakses laiku strādāju Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pūce” un par manu pieredzi var lasīt šeit.

C daļa (brīvā izvēle) – šeit nu ir samērā plaša izvēle, jo te tev ir iespēja izvēlēties jebkuru studiju kursu, ko var apgūt LU (atliek uzrakstīt iesniegumu) vai arī no iepriekš sagatavota saraksta, kas tiks piedāvāts 4. semestrī. Ļoti vilinoši ir studiju kursi svešvalodu apguvei (spāņu, franču, itāļu, zviedru u.c.), taču studiju kursu saraksts ir arī pārāk plašs, lai es to aprakstītu sīkāk.

Bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” absolventi 2013

Studēšana nav tikai lekciju apmeklēšana un mācību jeb nozares literatūras lasīšana, tas ir patstāvīgs darbs arī pašam ar sevi un studiju biedriem. Tiek rīkoti semināri, kuros studenti strādā nelielās grupās un veido kopīgu prezentāciju vai referātu par konkrētu tēmu. Organizētas arī praktiskās nodarbības, kurās studentiem ir iespēja izmēģināt apgūtās zināšanas, darbojoties praktiski, piemēram, darbs ar bibliotēku pārvaldības sistēmām, kā arī ir patstāvīgie darbi, kuros students veic individuālu darbu (pasniedzēja sagatavotu uzdevumu) mājās.

Kredītpunkti – lai iestājoties tevi šis vārds nemulsinātu, tad nedaudz paskaidrošu, ka studējot tu iegūsti ne tikai atzīmes, bet pēc eksāmena nokārtošanas arī kredītpunktus. Lai iegūtu bakalaura grādu IP tev ir jāsavāc vismaz 120 kredītpunkti (drīkst būt arī vairāk, taču ne pārāk daudz – jo tad par katru papildus iegūto kredītpunktu var tikt paredzēta atsevišķa samaksa).

Pilna laika: klātiene

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 12 16 12 16 10 10 76
B 8 4 8 4 10 8 42
C 2 2

Nepilna laika: neklātiene

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 10 8 12 8 10 10 8 10 76
B 4 4 4 8 4 6 8 4 42
C 2 2

Ja vēlies vairāk informācijas, tad ielūkojies LU un SZF tīmekļa vietnēs vai arī droši raksti un jautā man: elina.sniedze@gmail.com.


Izmantotie informācijas avoti: E-studijas un LUIS.

Autors:

LBB JSS vadītāja, LBB valdes locekle, LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra vecāka referente

2 domas par “LU SZF Informācijas pārvaldības studijas

 1. Paldies! Tiešām noderīga informācija. Lai arī sen jau neesmu skolnieks, bet plānoju atcerēties, kā tas ir, mācīties un tieši šī programma ir ieinteresējusi.

Atbildēt uz Elīna S. Atcelt atbildi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.