Ierakstīts Sevis pilnveidošana

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces

© Dace Ūdre, 2012

Šis raksts veltīts tiem, kuriem “pareizu” bibliogrāfisko norāžu veidošana sagādā galvas sāpes, kā arī tiem, kuriem ir piemirsies viens vai otrs bibliogrāfisko norāžu veidošanas princips. Uzreiz brīdinu, ka apskatīšu bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanu, vadoties pēc starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2 jeb bibliotēkzinātnes studentu vidū tā dēvētās “zilās grāmatiņas” standartiem (1). Diemžēl šis vērtīgais izdevums man nav pa rokai, tāpēc būs vien jāpaļaujas uz savu atmiņu un rakstu darbu vajadzībām veidoto informācijas avotu sarakstu pareizību.

Lai izvairītos no pārpratumiem, minēšu, ka manis sniegtie bibliogrāfisko norāžu veidošanas piemēri ir paredzēti dažādu rakstu darbu vajadzībām, savukārt bibliotēku katalogu un datubāžu vajadzībām izmantojams nedaudz atšķirīgs bibliogrāfiskais apraksts. Šis ir tas jautājums, kurš bibliotēkzinātnes studentiem un arī bibliogrāfiem mēdz pieklibot. Un skaidrojums ir pavisam vienkāršs: studentiem šie divi aprakstu veidi jūk, jo studiju laikā viņiem jāapgūst abi minētie aprakstu veidi, bet bibliogrāfiem sava darba specifikas dēļ ir grūti pārslēgties uz cita veida bibliogrāfiskā apraksta veidošanas principiem.

Bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmu veidošanas pamatprincipi

Pasaulē tiek izmantotas daudz un dažādas bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanas sistēmas, piemēram, APAASAČikāgasHārvardasMLA un daudzas citas (2). Katrai no šīm sistēmām ir savi trūkumi un priekšrocības, un tā nu ir gadījies, ka katrā zinātņu nozarē un pat vienas universitātes dažādu fakultāšu ietvaros izmantojamās sistēmas standarts var atšķirties. Labā ziņa ir tāda, ka visām šīm sistēmām pamatprincips ir viens, lai izveidotu labu bibliogrāfisko norādi, tev ir jāzina aprakstāmā avota galvenie elementi: autors, nosaukums, izdošanas ziņas, apjoms, bet monogrāfiskajiem, nošu un seriālizdevumiem arī standartnumurs. Vēl arī jāatceras, kādā secībā šie elementi pierakstāmi, un kuras dalītājzīmes (punkts, semikols, vienādības zīme, komats, kols, kvadrātiekavas vai apaļās iekavas) izmantojamas, lai tos atdalītu.

Mans mērķis nav “izgudrot riteni no jauna”, bet gan radīt izpratni par bibliogrāfisko norāžu veidošanu atkarībā no informācijas avota veida. Tāpēc tā vietā, lai sīki un smalki uzskaitītu visus iespējamos bibliogrāfisko norāžu veidošanas aspektus un izņēmuma gadījumus, esmu izvēlējusies akcentēt dažus, manuprāt, svarīgus jautājumus. Bez tam, ja tavā redzes lokā patrāpīsies kāds ļoti sarežģīts gadījums, bez “zilās grāmatiņas” tev neiztikt šā vai tā.

Pamatā bibliogrāfiskās norādes struktūra ir balstīta vai nu uz monogrāfiska, vai seriālizdevuma aprakstīšanas principiem. Protams, ir dažas nianses, kas jāievēro, ja tu apraksti kartogrāfisku, nepublicētu, elektronisku vai kādu cita veida izdevumu, taču pamatprincips ir viens un tas pats. Piemēram, elektroniskajiem resursiem uzreiz aiz nosaukuma kvadrātiekavās ir norādāms vides vai materiāla apzīmējums, tīmekļa vietņu gadījumā ir jānorāda resursa skatīšanas jeb citēšanas datums un arī saite uz pašu resursu. Viens no iemesls, kāpēc bibliogrāfiskās norādes iedalu divās lielās grupās, ir tāds, ka, aprakstot informācijas avota sastāvdaļu monogrāfiskam izdevumam, tā sastāvdaļas aprakstu no pamatdokumenta apraksta atdala ar prievārdu “No:” vai tā ekvivalentu citās valodās, bet, aprakstot seriālizdevuma sastāvdaļu, sastāvdaļas aprakstu no pamatdokumenta apraksta atdala punkts un atstarpe. Atceroties šos divus principus ir vieglāk tikt galā ar elektronisko resursu bibliogrāfisko norāžu veidošanu.

Aprakstāmā informācijas avota veids nosaka to, kāda veida elementiem tev ir jāpievērš uzmanība. Piemēram, seriālizdevumu gadījumā ir jāatceras piefiksēt visu ar tā laidienu saistīto informāciju. Ja tev rokās ir monogrāfisks izdevums, atceries izpētīt, vai tas tiek izdots kādā konkrētā sērijā, piefiksē tā kopējo lapu skaitu un standartnumuru. Šīs ir tās lietas, kuras piemirstas izdarīt, jo parasti visu nepieciešamo informāciju var iegūt tieši no titullapas, bet ne vienmēr titullapā ir norādītas citas bibliogrāfiskajai norādei nepieciešamās ziņas. Ja nu tomēr kādu no aprakstam nepieciešamajiem elementiem esi piemirsis, vari mēģināt to atrast bibliotēkas elektroniskajā katalogā.

Bibliogrāfiskais ieraksts un bibliogrāfiskā norāde

Šis ir īstais brīdis, lai ar praktisku piemēru palīdzību parādītu, ar ko atšķiras bibliogrāfiskais apraksts kataloga ierakstam no bibliogrāfiskā apraksta bibliogrāfiskajai norādei. Kā piemēru esmu paņēmusi bibliogrāfisko aprakstu manis jau izdaudzinātajai “zilajai grāmatiņai”.

Bibliogrāfiskais apraksta piemērs no bibliotēkas elektroniskā kataloga:

Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis / Baiba Mūze, Daina Pakalna, Iveta Kalniņa ; [redaktore Agra Turlaja]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ; 21 cm. ISBN 9789984197654.

Bibliogrāfiskais apraksta piemērs no šī raksta izmantoto avotu saraksta:

Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 9984-783-16-2.

Galvenā atšķirība ir tā, ka pirmajā gadījumā bibliogrāfiskais apraksts ir daudz detalizētāks, ir arī dažas atšķirības dalītājzīmju lietojumā, bet otrajā gadījumā bibliogrāfiskais apraksts ir īpaši formatēts. Otrajā gadījumā pirms izdevuma nosaukuma norādīti visi trīs grāmatas autori, kamēr pirmajā gadījumā bibliogrāfisko aprakstu ievada aprakstgalva (autors, kurš izdevumā minēts kā pirmais). Pieminēšanas vērts ir ISBN (un arī citu standartnumuru) pieraksta veids bibliogrāfiskajā norādē. Ir ļoti pat vēlams ievērot standartnumurā ietvertās defises. Ja to nedara, tad, piemēram, Latvijas Universitātes Bibliotēkas elektroniskajā katalogā, nebūs iespējams atrast ziņas par grāmatu, veicot meklēšanu tikai pēc ciparu virknes, kas, manuprāt, ir ļoti ērts un ātrs grāmatu meklēšanas veids.

Tagad pēc ISBN numura var meklēt arī bez defisēm.
Lietas tomēr mainās! 🙂 Paldies Baibai Mūzei par informāciju.
(komentārs pievienots 04.04.2012.)

Bibliogrāfisko norāžu veidi (3; 4)

Monogrāfiskā izdevuma bibliogrāfiskais apraksts

Bibliogrāfisko aprakstu sāk ar galveno atbildību, ja monogrāfiskajam izdevumam ir viens, divi vai trīs individuālie autori, vai arī kolektīvais autors (organizācija vai iestāde, kas apkopojusi kolektīvo viedokli vai aktivitātes).

Galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Apjoms. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs.

Galvenā atbildība:

Autors vai institūcija, kas ir atbildīga par informācijas avota tapšanu un saturu. Autorus pieraksta formā Uzvārds, Vārds vai arī Uzvārds, Iniciālis.

Nosaukums:

Vārds vai vārdu savienojums, kas identificē informācijas avotu, ja nosaukumu veido kopnosaukums un pakārtotais nosaukums, starp tiem liek punktu un atstarpi.

Paralēlnosaukums:

Parasti pamatnosaukuma tulkojums citā valodā.

Citas nosaukuma ziņas:

Pie nosaukuma minēto papildinformāciju, kas ir pakārtota nosaukumam, raksta aiz atstarpes kola atstarpes un sāk ar mazo burtu, piemēram, adresējums, izdevuma veids, žanrs, pasākums.

Pakārtotā atbildība:

Persona vai institūcija, kas informācijas avota tapšanā veikusi redaktora, sakārtotāja, tulkotāja vai citu funkciju. Personu pieraksta, norādot arī tā lomu, piemēram, tulk. Inese Egle. Ja nepieciešams uzskaitīt vairākas dažāda veida pakārtotās atbildības, starp tām liek atstarpi semikolu atstarpi. Vienas lomas ietvaros personu uzskaitījumu atdala ar komatu un atstarpi.

Izdevums:

Norāda gadījumos, kad izdevums ir izdots atkārtoti vai ir vēl kāda cita atšķirības zīme, piemēram, 2. pārstr. izd.

Izdošanas vieta:

Pilsētas  nosaukums, kuru norāda nominatīvā, ja ir nepieciešams uzskaitīt vairākas izdošanas vietas, tad tās savā starpā atdala ar atstarpi semikolu atstarpi. Gadījumos, ja nepieciešams precizēt pilsētas atrašanās vietu, tad iekavās aiz pilsētas nosaukuma norāda valsti vai, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu gadījumā, štatu. Ja izdošanas vieta nav zināma, kvadrātiekavās norāda b.v. vai tā ekvivalentu citās valodās. Gadījumos, ja izdošanas vieta nav norādīta titullapā, bet ir iespējams to noteikt, tad izdošanas vietu norāda kvadrātiekavās.

Izdevējs:

Persona vai institūcija, kas izdevumu ir publicējusi. Uzskaitot vairākus izdevējus, starp tiem liek atstarpi kolu atstarpi. Izdevēja nosaukumu min tā, kā tas ir norādīts izdevumā, atmetot vārdus “izdevniecība”, “apgāds”, “SIA”, ja vien tie neietilpst paša izdevēja nosaukumā. Ja izdevējs nav zināms, kvadrātiekavās norāda b.i. vai tā ekvivalentu citās valodās. Gadījumos, ka izdevējs nav norādīta titullapā, bet ir iespējams to noteikt, tad izdevēju norāda kvadrātiekavās.

Izdošanas gads:

Izdošanas gadu norāda ar arābu cipariem, ja izdošanas gads nav norādīts uz titullapas, bet ir iespējams to noteikt, tad izdošanas gadu norāda kvadrātiekavās. Ja izdošanas gads nav zināms, kvadrātiekavās norāda b.g. vai tā ekvivalentu citās valodās.

Apjoms:

Norāda lappušu skaitu visam darbam kopumā. Gadījumos, ja lappušu numerācija izdevuma ietvaros atšķiras, tad to norāda atsevišķi, piemēram, xxiii, 37 lpp. Ja izdevuma pēdējās lapas nav numurētas, tad tās saskaitāmas atsevišķi un norādāmas kvadrātiekavās, piemēram, 37, [5] lpp. Lappušu numerāciju norāda tajā valodā, kādā aprakstīts izdevums. Izdevumiem, kuri nav teksta formātā, apjomu uzrāda ar fizisko elementu skaitu, piemēram, 2 kompaktdiski.

Sērija:

Norāda sēriju, kurā izdevums ir publicēts, un sērijas laidiena numuru.

Piezīmes:

Brīvā formā sniedz informāciju, kas raksturo pašu izdevumu, piemēram, var norādīt  izdevumā ietvertā teksta valodu vai informāciju par to, ka izdevuma pielikumā ir iekļauts kāds konkrēts rādītājs.

Standartnumurs:

Bibliogrāfisko norādi noslēdz standartnumurs (ISBN, ISSN, ISMN). To norāda gadījumos, ja tāds ir.

Jāatceras, ka ne visi bibliogrāfisko norāžu elementi ir obligāti un ne visi elementi būs izdevumā minēti.

Bibliogrāfisko aprakstu sāk ar nosaukumu, ja monogrāfiskajam izdevumam ir vairāk nekā trīs individuālie autori vai arī ja tādu nav.

Nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Autori ; Pakārtotā atbildība. Izdevums. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Apjoms. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs.

Pirmajā gadījumā aiz nosaukuma ziņām uzskaita pirmos trīs autorus (Vārds Uzvārds vai Iniciālis Uzvārds formā, atdalot katru autoru ar komatu un atstarpi), pārējos aizstājot ar saīsinājumu u.c. vai tā ekvivalentu citās valodās. Aiz autoru uzskaitījuma seko citu atbildīgo personu vai institūciju uzskatījums, ko no autoru uzskaitījuma atdala ar atstarpi semikolu atstarpi.

Monogrāfiskā izdevuma daļas bibliogrāfiskais apraksts

Galvenā atbildība. Pamatdokumenta nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Daļas apzīmējums. Daļas nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Apjoms vai ietverošās lappuses. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs.

Izmanto, ja izdevums ir izdots vairākās daļās vai sējumos. Ja atsevišķā daļa ietilpst visa izdevuma lappušu numerācijā, tad uzrāda to ietverošās lappuses.

Monogrāfiskā izdevuma sastāvdaļas bibliogrāfiskais apraksts

Galvenā atbildība. Sastāvdaļas nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Piezīmes. No: Galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Ietverošās lappuses. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs.

Sastāvdaļu apraksts pamatā sastāv no īsa sastāvdaļas raksturojuma, kam seko standartizēts informācijas avota apraksts. Vienīgi lappušu apjoma vietā norādāma sastāvdaļas atrašanās vieta avotā.

Seriālizdevuma bibliogrāfiskais apraksts

Galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Laidiena apzīmējums un numurs, datējums. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Apjoms. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs.

Seriālizdevuma sastāvdaļas bibliogrāfiskais apraksts

Sastāvdaļas galvenā atbildība. Sastāvdaļas nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Piezīmes. Pamatdokumenta galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība, laidiena apzīmējums un numurs, datējums, ietverošās lappuses. Piezīmes. Standartnumurs.

Ievēro, ka, aprakstot seriālizdevuma sastāvdaļu, informācijas avota aprakstā aiz datējuma punkta vietā ir liekams komats.

Kartogrāfisko izdevumu bibliogrāfiskais apraksts

Bibliogrāfisko norādi veido pēc monogrāfisko izdevumu norāžu principiem. Kvadrātiekavās aiz nosaukuma ziņām var sniegt materiāla apzīmējumu un varētu arī būt atšķirīga apjoma ziņu norādīšanas forma.

Konferenču, kongresu un simpoziju materiālu bibliogrāfiskais apraksts

Bibliogrāfisko norādi veido pēc monogrāfisko izdevumu norāžu principiem. Ja izdevuma nosaukumā nav norādītas ziņas par pasākuma veidu, norises laiku un vietu, taču tas ir zināms, tad šīs ziņas jāiekļauj kvadrātiekavās kā citas nosaukuma ziņas.

Normatīvo dokumentu bibliogrāfiskais aprakts

Veido attiecīgi kā patstāvīga izdevuma aprakstu vai arī kā tā sastāvdaļu.

Nepublicēto materiālu bibliogrāfiskais apraksts

Bibliogrāfisko norādi veido pēc monogrāfisko izdevumu norāžu principiem. Piemērs bakalaura darbam:

Ausēja, Eva. Digitālo attēlu uztvere un indeksēšana : bakalaura darbs. Latvijas Universitāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa ; darba vad. Dr.philol. doc. Baiba Holma. Rīga, 2007. 80 lp.

Elektronisko resursu bibliogrāfiskais apraksts

Galvenā atbildība. Nosaukums [vides vai materiāla apzīmējums] = Paralēlnosaukums : citas nosaukuma ziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas datējums. Apjoms. Atjaunināšanas vai pārskatīšanas datējums [resursa skatīšanas datējums]. Sērija. Piezīmes. Pieeja. Standartnumurs.

Vides vai materiāla apzīmējums:

Tiešsaistes resursiem aiz nosaukuma kvadrātiekavās norāde tiešsaiste, bet lokāliem elektroniskiem resursiem –  kompaktdisks vai kāds cits materiāla apzīmējumu atbilstoši resursa veidam.

Atjaunināšanas datējums:

Norāda standartizētā formā Atjaunināts: 2012-04-03 vai Atjaunināts: 2012. gada 3. aprīlī. Angļu valodā norāda Last updated: 2012-04-03 vai Last updated: April 3, 2012. Datējumu var pierakstīt arī kā 03.04.2012.

Resursa skatīšanas datējums:

Norāda standartizētā formā kvadrātiekavās ar mazo burtu skatīts 2012-04-03 vai skatīts 2012. gada 3. aprīlī. Angļu valodā norāda kvadrātiekavās ar mazo burtu cited 2012-04-03 vai cited April 3, 2012. Datējumu var pierakstīt arī kā 03.04.2012.

Pieeja:

Norāda resursa piekļuves veidu. Piemēram, Pieejams: http://www.lu.lv/ vai angļu valodā Available: http://www.lu.lv/.

Elektronisko izdevumu un to sastāvdaļu bibliogrāfiskais apraksts var tikt veidots arī pēc monogrāfisko vai seriālizdevumu bibliogrāfisko norāžu principa. Atbilstoši noformētiem elektroniskajiem resursiem būs atrodami bibliogrāfiskajām norādēm nepieciešamie obligātie elementi. Tas ir viens no rādītājiem, vai elektroniskais resurss ir uzticams un kvalitatīvs.

Atsauču izmantošana tekstā

Neliela atkāpe par atsauču izmantošanu tekstā. Atsaucēm izmanto numeratīvo metodi. Ja tiek veikta tiešā citēšana, iekavās aiz citētā teksta liek avota kārtas skaitli, kas ir piešķirts attiecīgajai bibliogrāfiskajai norādei, un konkrētu lappuses numuru, no kuras ņemts citāts, piemēram, 15, 37. lpp. Ja atsauce ir teikuma beigās, tā ir iekļaujama teikumā un punkts ir liekams aiz atsauces. Ja tekstā piemini kādu darbu vai atsaucies uz tajā paustajām domām vai idejām, tekstā iekavās ir norādāms tikai izmantotā avota kārtas numurs (5). Ir dzirdēts arī par tādiem zvēriem kā “citēts pēc”, bet līdz šim ar šo gadījumu neesmu saskārusies. Vienmēr esmu centusies atrast oriģinālavotus.

Nobeiguma vietā

Nobeigumā gribēju atgādināt, ka mūsdienās globālā tīmekļa plašumos var atrast dažādus bibliogrāfisko norāžu organizēšanas un veidošanas rīkus, taču vispirms iesaku patstāvīgi apgūt bibliogrāfisko norāžu veidošanas pamatus un tikai tad izpētīt, ko piedāvā dažādās tīmeklī pieejamās lietotnes. Tas ļaus tev izvērtē šo lietotņu piedāvāto iespēju kvalitāti un atbilstību tavām vajadzībām.

P.S. Ja tevi interesē Hārvardas bibliogrāfisko norāžu sistēma, vari ielūkoties Anglia Ruskin Universitātes Bibliotēkas piedāvātajā Hārvardas bibliogrāfisko norāžu sistēmas rokasgrāmatā vai arī izmēģināt savu veiksmi ar Neila rīku kastes piedāvāto Hārvardas bibliogrāfisko norāžu ģenerētāju.

P.S.S. Pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka rakstu darbos tiek izmantota nevis “literatūra” (kā man to mācīja vidusskolā), bet gan “informācijas avoti”. Un vēl vairāk mani iepriecina fakts, ka šajā informācijas pasaulē jebkas var būt dokuments (bibliotēku nozares pārstāvju filozofiskais humors), pat siena, uz kuras ir uzzīmēts kāds košs grafiti.

P.S.S.S. Top kārtējais bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas ISO standarts. Būs iespēja izpētīt, kādas izmaiņas būs jāņem vērā, veidojot informācijas avotu bibliogrāfiskos aprakstus.

Manos krājumos ir dažādi bibliogrāfisko norāžu veidu piemēri.
Ja ir kādi jautājumi, mēģināšu uz tiem atbildēt.

Izmantotie informācijas avoti

  1. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 9984-783-16-2.
  2. Citation [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Last updated: April 1, 2012, 21:00 UTC [cited April 3, 2012]. Available: here.
  3. Kārkliņš, Aldis, Kreišmane, Dzidra. Studiju darbu izpilde un noformējums [tiešsaiste] : metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. 2. papild. un pārstr. izd. Jelgava : LLU, 2009 [skatīts 2012. gada 3. aprīlī]. 96 lpp. ISBN 978-9984-784-94-6. Pieejams: šeit.
  4. Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. 349, [3] lpp. Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54. ISBN 978-9984-828-00-8.
  5. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [Rīga] : [Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa], 2009. 33 lp.

Rakstā izmantotie attēli

  1. Attēls no internetveikala Gramatnica24.lv.

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Viena doma par “Bibliogrāfiskās norādes un atsauces

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.