Posted in Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne

Bibliotekārā pedagoģija

© Ilze Rozentāle, 2011

Jēdzienu salikums “bibliotekārā pedagoģija” sākotnēji var šķist nesaprotams – vai tā ir situācija, kad bibliotēkā strādā kāds skolotājs? Tiek organizētas bibliotekārās stundas? Aplūkojot katru jēdzienu atsevišķi (“bibliotekārā” ietver bibliotekāra specifiskās nozares zināšanas bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes jomā, attiecīgās iemaņas un prasmes, kas bibliotekāram piemīt kā speciālistam, savukārt – “pedagoģija” ietver izglītojošu un audzinošu darbību) un tikai tad tos sasaistot, pēc bibliotēkzinātnes nozares pētnieces V. I. Černičenko (В. И. Черниченко) (2008), bibliotekārā pedagoģija ir nozīmīgu bibliotēku funkciju izpilde – bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju (visas sabiedrības) audzināšana, izglītošana, personības attīstība, pašrealizācija un sociālā adaptācija. Ikvienai bibliotēkai, gan pašvaldības publiskajai, gan akadēmiskajai bibliotēkai, ir pedagoģiskās funkcijas, līdz ar to bibliotēkas var skatīt arī kā pedagoģiskas sistēmas.

Bieži bibliotekāro pedagoģiju akcentē kā redzamu aktīvu darbību – uz bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju vērsta un noderīga pedagoģiska darbība, kas pamatojas zināšanu izplatīšanā, profesionālas palīdzības sniegšanā, kurā bibliotēkas apmeklētājs iesaistās tieši vai pastarpināti, piemēram, lekciju veidā. Tomēr nevar aizmirst arī par atbalstu individuālajai izglītībai un pašizglītībai, ko īsteno pats bibliotēkas lietotājs un apmeklētājs caur informālo izglītību jeb pieredzes izglītību, kas ir process mūža garumā un plašumā, kurā ikviens individuāli iegūst un uzkrāj (akumulē) zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmes un izpratnē no ikdienas pieredzes un vides (mij)iedarbības – mājās, darbā, bibliotēkā, citās aktivitātēs, no attieksmēm un paraugiem, draugiem un ģimenes, ceļošanas, grāmatu un laikrakstu lasīšanas vai mūzikas ierakstu vai radio klausīšanās, filmu un ziņu raidījumu skatīšanās. Plašākā nozīmē informālā izglītība izprotama kā neorganizēta, nesistemātiska un neplānota darbība (Smith, 1999, 2008; Colleta, 1996) atšķirībā no formālās izglītības, ko īsteno pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas, augstskolas.

Konkrēti kā pedagoģisko darbību īsteno bibliotēkās? Tā tiek realizēta ar bibliotekārajiem pakalpojumiem, kas bieži ir dažādi pasākumi (tematiskie vakari, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, nereti rakstniekiem un dzejniekiem, kultūras darbiniekiem, viktorīnas, pārrunas par grāmatām un lasīto, ekskursijas, bibliotekārās stundas u.c.) dažādās formās (preses konferences, apaļais galds, grāmatu izsole, izstādes, jaunumu dienas, debates, darījumu spēles, literatūras tiesas utt.). Piemēram, tikšanās ar latviešu rakstnieku ir informatīvs pasākums par pašu rakstnieku, viņa darbiem, uzskatiem, pasākumā tiek veidoti jauni sociālie kontakti, paplašināts apmeklētāja redzesloks, veidota literārā gaume, tas ir, veikti vairāki pedagoģiski uzdevumi – apmeklētāja personības garīgā un estētiskā attīstība, kultūras līmeņa celšana, audzināšana, paaudžu plaisas mazināšana, tādējādi tuvojoties bibliotekārās pedagoģijas mērķim – patstāvīgs bibliotēkas lietotājs, kas pats prot atrast informāciju, patstāvīgi uztvert, izmantot piedāvātos bibliotekāros pakalpojumus pēc principa „es pats” (Тикунова, 2007, Gerkena, 2003, Publisko bibliotēku pakalpojumi, 2008).

Bibliotekārā pedagoģija (autores veidota diagramma)

Atšķirībā no skolas un citām tiešās izglītības iestādēm (kas īsteno formālo izglītību), bibliotēkās pedagoģiskās darbības ir īslaicīgas, ko nosaka bibliotekāra un bibliotēkas apmeklētāja tiešās un virtuālās (attālinātās) tikšanās ilgums, ar nenoteiktu intervālu darbības atkārtošanai (bibliotēkas apmeklējuma intensitāte).

Bibliotēkas lietotājs vadoties no savām informacionālajām un sociālajām vajadzībā izmanto vai neizmanto piedāvātās iespējas un bibliotēkas pakalpojumus, tādēļ bibliotēku darbiniekiem ir jāizvēlas metodes un darba formas bibliotekārajā apkalpošanā, kas maksimāli atbilstu, apmierinātu un piesaistītu bibliotēku apmeklētāja intereses un informacionālās vajadzības (Тикунова, 2007, Gerkena, 2003). Tomēr pastāv faktori, kas sekmē vai grauj bibliotekārās pedagoģijas izpausmes – bibliotēkas stratēģija, infrastruktūra, bibliotekāra personība, bibliotēkas apmeklētāja ieinteresētība lasīšanā un bibliotēkas piedāvātajos pakalpojumos.

Tieša pedagoģiskā darbība tiek izmantota bibliotēkas lietotāju apmācībā, arī bibliotekārajās stundās skolā un publiskajās bibliotēkās, piemēram, mācot informācijas meklēšanu internetā, orientēšanos bibliotēkas krājumā.

Bibliotekārā pedagoģija rietumu pētnieku darbos tiek attiecināta uz lietotāju apmācību, konkrētu nodarbību kopumu ar mērķi apmācīt un iemācīt, savukārt austrumu zemju autori šo terminu lieto visplašākajā nozīmē – bibliotēku darbībā ik pakalpojums un tā sniegšana lietotājam ir pedagoģisks un izglītojošs process.

Izmantotie informācijas avoti

  1. Colleta N.J. (1996). Formal, Nonformal and Informal Education. International Encyclopedia of Adult Education and Training. 2nd ed. UK, USA, Japan: Pergamon, p. 22-27.
  2. Smith M.K. (1999, 2008). Informal learning. Skatīts 2011. gada 10.aprīlīPieejams: šeit.
  3. Gerkena V. (2003). Mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamattendences. Platforma. Rīga: Zinātne, 152. – 159. lpp. ISBN 9984-698-55-6.
  4. Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai. (2008). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 121 lp. Skatīts 2011. gada 12. martāPieejams: šeit.
  5. Тикунова И.П. (2007). Педагогическая деятельность библиотек. S.l: Персональный сайт И.П. Тикуновой. Skatīts 2011. gada 28.martāPieejams: šeit.
  6. Черниченко В.И. (2008). Профессионально-педагогическая деятельность современного библиотекаря: принцип интеграции. S.l: Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів. Skatīts 2011. gada 28. martā. Pieejams: šeit.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s